bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Zespół Szkolny w Cegłowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • Regulaminów:
   • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
   • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
   • Regulaminu Rady Rodziców
   • Regulaminu biblioteki szkolnej.
   • Regulaminu świetlicy szkolnej.
   • Regulaminu uczniów dojeżdżających.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Cegłów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.Opublikował: Karol Sieńkowski
Publikacja dnia: 21.09.2012
Podpisał: Karol Sieńkowski
Dokument z dnia: 19.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 493