bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres działań

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w terminie późniejszym. Są to w szczególności cele i zadania::

  • szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnajzum.
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki:

  • Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
  • Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
  • Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
  • Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, oraz pomaga w zakresie doradztwa zawodowego
  • Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole kół zainteresowań z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczycieli.Opublikował: Karol Sieńkowski
Publikacja dnia: 21.09.2012
Podpisał: Karol Sieńkowski
Dokument z dnia: 19.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 547