bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

referent ds. kadrowych i obsługi sekretariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Minimum 2 lata pracy w administracji publicznej.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Znajomość przepisów:
  a) ustawy Kodeks pracy,
  b) ustawy Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych,
  c) ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych,
  d) ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe i Prawo oświatowe,
  e) ustawy o pracownikach samorządowych,
  f) ustawy o samorządzie gminnym.
  g) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet biurowy Open Office/Libreoffice, MS Office) oraz programów pocztowych i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność podejmowania decyzji;
 2. rzetelność i terminowość,
 3. łatwość sporządzania pism urzędowych,
 4. znajomość prawa cywilnego, postępowania administracyjnego,
 5. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 6. duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy, a także uprawnieniami pracowniczymi;
 2. prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy);
 3. prowadzenie całokształtu dokumentacji uczniowskiej (obowiązek szkolny, druki ścisłego zarachowania, egzaminy zewnętrzne itp.)
 4. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu GUS i SIO,
 5. prowadzenie obsługi kancelaryjnej szkoły oraz całokształtu zagadnień administracyjnych.

Warunki pracy:
Pełen wymiar czasu pracy. Miejsce wykonywania pracy: siedziba szkoły.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek szkoły 2-piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na wysokim parterze.
Budynek nie posiada windy osobowej, nie posiada podjazdu oraz dostosowanych pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji;
 2. życiorys i list motywacyjny;
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celówrekrutacji;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
 2.  kopia dokumentu potwierdzającego wymaganie dodatkowe – doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów: 15 marca 2019 r.


Miejsce składania dokumentów:
Oferty można składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 lub drogą pocztową w terminie do 15 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do szkoły).

Inne informacje:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru (testu, rozmowy kwalifikacyjnej). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.Opublikował: Mariola Olejnik
Publikacja dnia: 06.03.2019
Podpisał: Emilia Kowalczyk-Rumak
Dokument z dnia: 29.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 180